Είσοδος στο μαθητικό email

.

Xρήσιμες οδηγίες σύνδεσης στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης μέσω Cisco Webex, για μαθητές Δημοτικού. (Ιανουάριος 2022)

Πατήστε εδώ

Σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή

Πατήστε εδώ για να δείτε και να αποθηκεύσετε τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή.

Έλεγχος Συμβατότητας

.

Ελέγξτε την συμβατότητα του υπολογιστή σας εδώ

Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα

(GDPR)

Αγαπητοί γονείς,

Την 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 "για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα". Το νομοθέτημα επιβάλλει αυστηρές σχετικά με τη συλλογή και κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα αυτά. Εν προκειμένω πρόκειται για τα δεδομένα που αφορούν σε εσάς ως γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τα δεδομένα των παιδιών σας.

Κατ' αρχάς σημειώνουμε ότι ο νόμος δεν προστατεύει μόνο τα λεγόμενα "ευαίσθητα δεδομένα" που αναφέρονται στην υγεία, στις θρησκευτικές και τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις κ.λπ., αλλά ρυθμίζει την επεξεργασία κάθε πληροφορίας που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ΑΦΜ κ.λπ.

Τα Σχολεία μας ‒όπως και όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία τής χώρας‒ επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ονοματεπώνυμο μαθητή, βαθμολογία, απουσίες, βραβεία, διαγωγή, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των γονέων, ΑΦΜ κ.λπ.) καθώς και όσα εσείς μάς γνωστοποιείτε και ‒με τη συγκατάθεσής σας‒ μάς επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο τής σχολικής ζωής τού μαθητή, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εκπαίδευση και να χορηγούμε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στα παιδιά σας και εν γένει να συμβάλλουμε στην ευρύτερη συγκρότηση τής προσωπικότητάς τους μέσα από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δράσεις που διοργανώνουμε.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας κυρίως υπ’ όψιν τη θεμελιώδη σημασία που έχει διαχρονικά για το Σχολείο μας ο σεβασμός και η προστασία τής προσωπικής σφαίρας των παιδιών και των γονέων που μας κάνουν την τιμή να μας τα εμπιστεύονται, παρακαλούμε να διαβάσετε εδώ το αναλυτικό σημείωμα με το οποίο σάς ενημερώνουμε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς και τον τρόπο χρήσης τους καθώς και για τα αντίστοιχα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος.

Copyright © 2010 - 2023 Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

.

Το διδακτικό υλικό που είναι αναρτημένο στο www.e-arsakeio.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή και χρησιμοποίησή του για εμπορικούς σκοπούς.